Mary Bakker Eddy en haar wetenschappelijke ontdekking

In 1875 publiceerde Mary Baker Eddy het leerboek van de Christelijke Wetenschap, dat de titel kreeg “Science and Health with Key to the Scriptures”, "Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift".

 

Bij het schrijven van het boek “Wetenschap en Gezondheid” hanteerde zij als enige leerboek de Bijbel. Wij zien de Bijbel en dit leerboek, waarin u de verklaring van het geïnspireerde woord van de Bijbel vindt, als een hechte eenheid. In “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift” vindt u de verklaring van het geïnspireerde woord van de Bijbel.

De relatie tussen Wetenschap en Christendom

Op bladzijde 135 lezen wij: 

 

"Er is beweerd, en terecht, dat het Christendom Wetenschap moet zijn en de Wetenschap Christendom, daar anders óf het ene, óf het andere onjuist en onnut zou zijn; geen van beide is echter onbelangrijk of onwaar en in hun demonstraties komen zij overeen. Dit bewijst, dat zij in wezen hetzelfde zijn. Het Christendom, zoals Jezus dit onderwees, was geen geloofsbelijdenis en ook geen stelsel van godsdienstplechtigheden; evenmin was het een bijzondere gift van een ritualistische Jehova, maar het was de demonstratie van de goddelijke Liefde, die de dwaling uitwerpt en de zieken geneest, niet slechts in naam van Christus, of Waarheid, maar door de bewijzen van Waarheid te geven, zoals dat het geval moet zijn in de kringloop van het goddelijk licht."

De geschiedenis van Christian Science

De ontdekster en stichtster van de Christelijke Wetenschap is Mary Baker Eddy. Zij leefde van 1821 tot 1910 en zij werd geboren in Bow, New Hampshire (VS). Zij groeide op als jongste in een gezin met 6 kinderen.

 

Haar ouders hadden een boerenbedrijf en waren nazaten van Schotse/Engelse immigranten. Zij waren leden van de Congregational (Trinitarian) Church. Op 12-jarige leeftijd zou hun jongste dochter ook opgenomen worden in deze kerk. Daartoe zou ze de leer van de voorbeschikking moeten onderschrijven. Dit baarde haar veel zorgen. Op de bijeenkomst die gehouden werd om de kandidaten voor het lidmaatschap te ondervragen antwoordde zij desgevraagd dat zij zich nooit met die kerk zou kunnen verenigen als hiertoe instemming met deze leerstelling was vereist. De geestelijke was echter zodanig onder de indruk van de oprechtheid van de 12-jarige dat zij, ondanks haar protest, in hun gemeente werd opgenomen.

Zij kampte met een zwakke gezondheid en zocht naar middelen om te genezen. In 1862 ontmoette mevrouw Eddy een homeopaat en magnetiseur, Phineas Quimby. Zij vond baat bij zijn genezingswijze, maar de genezing hield geen stand. De doorbraak kwam in 1866 toen mevrouw Eddy, na een ernstig ongeval, snel genas uitsluitend door het lezen van de Bijbel. De geestelijke inspiratie die zij daaruit putte bracht haar ertoe een diepgaande studie van de Bijbel te maken. Zij kwam tot de conclusie, dat men genezing op het geestelijke vlak moest zoeken. 

 

Zij ontdekte in de Bijbel de goddelijke wetenschap van de genezingen, zoals die door Jezus werden verricht. Zij probeerde zich in zijn geneeswijze te verdiepen en ontdekte het genezingssysteem zoals door Jezus werd gepredikt. Later demonstreerde zij dit door andere mensen te genezen met de door haar verworven inzichten.
Dat alles, dus ook ziekte en disharmonie, een product van ons denken is, vindt steun in een uitspraak van Shakespeare: “Er is niets goed of kwaad, tenzij door het denken zo gemaakt.” 
Later demonstreerde zij dit door andere mensen te genezen met de door haar verworven inzichten.

Wilt u meer weten over Mary Bakker Eddy? Kom dan langs bij onze leeskamer.

Laan van Meerdervoort 199,

2517 BB Den Haag

 

070 - 345 67 81

 csleeskamer@kpnmail.nl